شبکه VPN چیست؟

 • Leave a Review

 • شبکه VPN چیست؟

  Precio : Gratis

  Publicado por : aa aka

  Publicado en : 18-03-24

  Ubicación : London

  Visitas : 8

  Sitio web : https://iransafe.net  شبکه VPN چیست؟

  یک شبکه است برای اتصال شما از کامپیوتر یا دستگاه موبایل و غیره. OpenVPN که نصب و پیکربندی آسانی دارد. VPN ریق مسیرهای شبکه معمول از ارائه دهنده سرویس اینترنت شما برقرار می شو د.

  What is VPN - شبکه VPN چیست؟
  شبکه های فیزیکی و منطقی چند گانه
  VPN فیزیآنه ا باشد. مجبور نیستند تنها محدود ب ه یک موقعیت مکانی باشند. نیاز برای این امروز جاییکه شرکت ها و ساز مان ها دفاتری در موقعیت های جغرافیایی متفاوت دارند بسیار بالا است. تنها راه برای در روند کار، برای مثال اتصا ل به منابع اینترنت، به اشتراک گذاری فایل و پرینترها و غیره از طریق است فاده از اتصال VPN است.

  اتصال خارجی
  vpn VPN اجازه اتصال از راه دور را می دهند. هنگامیکه شما به VPN متصل می شوید، قادر به دسترسی به منابع خارجی مانند و This is the best VPN service. VPN و امنیت بسیار مفید است. VPN متصل می شوید موقعیت م کانی واقعی و هویت شما پنهان باقی می ماند. هیچ راه امکان پذیری برای هیچ کس نیست از شرکت ها بازاریابی مهاجم برای سرکوب دولت ها برای دنبال کردن فعالیت های شما وجود ندارد. براش ناس VPN خواهید بود دارد و نه هویت. این VPN را برای همه کسانی که نگران حریم خصوصی خود هستند iransafe.net ضروری می کند.

  اتصال خارجی از VPN ها می تواند برای دسترسی به ساتفاد ه شود. VPN ها نه iransafe.net تن شما را نیز می کنند و شما را از برخورد با مقامات محلی محافظت می کنند. در موارد دیگر، استفاده از سایت های خود را محدود می کنند و تنها به کار بران در مناطق جغرافیای خاص عرضه می دارند.

  امنیت آنلاین با خرید VPN
  به جز این واقعیت امنند، آنها آنها آنلاین شما را ارج می نهند، مخصوصا هنگامیکه به صورت آنلاین اطلاعات حس اس شما را انتقال می دهد. VPN گذاری می شود و خواندن و درک آنها غیر ممکن می شود. بنابراین، حتی اگر ارتباطات شما شنود شود هیچ کس قادر به رمزگشایی آن ن خواهد بود. به این دلیل است که رمزگذاری ترافیک ضروری است وقتی از کارت اعتباری خو د استفاده می کنید. بنابراین، به لطف رمزگذاری VPN, د حتی امن مثل Wi-Fi عمومی متصل شوید.

  VPN آن را در عصر امروز ار تباطات با وجود نقض های امنیتی و جرایم حریم خصوصی ضروری می کند. VPN تنها انتخاب شما برای حفاظت از خى ارید.

  منبع : iransafe.net

    Anuncios relacionados

   
  Reportar este anuncio